CÁC DÒNG ĐIỆN THOẠI VOIP

T30

T30P

T31

T31G

T31P

T33P

T33G

THIẾT BỊ HỘI NGHỊ TRUYỀN HÌNH

MVC400

Cho phòng họp nhỏ ≤ 7 người

MVC500 II

Cho phòng họp vừa và nhỏ ≤ 11 người

MVC800 II

Cho phòng họp vừa và lớn ≤ 18 người

MVC900 II

Cho phòng họp lớn ≤ 30

VP59

Cho phòng điều hành ≤ 5 người

VC210

Cho phòng họp nhỏ ≤ 6 người

A20

Cho phòng họp nhỏ ≤ 7 người